ABFS šodien

Patreiz ABFS darbojas Rīgas Centra Daiļamatniecības Pamatskolas (RCDP) telpās, Aspazijas bulvārī 34. Nodarbības notiek sestdienās skolas mācību klasēs. 2017./2018.māc.gadā latviešu plūsmā 3 grupās programmu apgūs ~60 skolēni.

Katrā grupā mācās vidēji 15-20 bērni. AB fakultatīvajā skolā mācās bērni no 1-9 klasei, kuru vecums – 7 līdz 15 gadi.

Šeit, atšķirībā no vispārizglītojošajām skolām, ar katru bērnu grupu vienlaicīgi strādā dažādu specialitāšu pedagogu grupa (2-5pedagogi un palīgi), kas nodrošina intensīvu un dinamisku darbu.

ABFS pedagogu vidū ir ķīmijas, fizikas un astronomijas, matemātikas, bioloģijas, vēstures, latviešu valodas, mākslas un citu specialitāšu pārstāvji.

AB fakultatīvās skolas galvenie darbības virzieni ir:

Apdāvinātu bērnu atlase/uzņemšana (jaunu grupu veidošana): Līdz šim jaunu grupu uzņemšana  notikusi 9 reizes ar 2 līdz 3 gadu intervālu. Katru gadu ar jauniem skolēniem tiek papildinātas arī jau esošās grupas.

Fakultatīvās nodarbības intelektuāli apdāvinātajiem bērniem notiek mācību gada laikā (no oktobra līdz maijam) papildus valsts mācību programmas apguvei vispārizglītojošajās skolās. Nodarbības bērni apmeklē vienu reizi nedēļā, kad pavada šeit 2-3 astronomiskās stundas vai 3-4 pat 5 mācību stundas (atkarībā no bērnu vecuma). ABFS mācību programma paredzēta 8 mācību gadiem. Mācību procesā vienlaicīgi notiek darbošanās divos virzienos, jo dažādu domāšanas procesu attīstīšana notiek apgūstot dažādas saturiskās tēmas. Tāpēc mācības ir savstarpēji saistīts un ilglaicīgs process. Viena tēma loģiski pāriet citā, jaunas, dziļākas zināšanas tiek veidotas uz iepriekš iegūtajām zināšanām.

• Katra mācību gada beigās tiek organizētas vasaras zinātniski pētnieciskās nometnes (vairāk sadaļā NOMETNES), kas ir neatņemama mācību procesa sastāvdaļa. Pedagogu kolektīvs izstrādā speciālas programmas vasaras nometnēm, kur paralēli mācību procesam un darbam pie pētnieciskajiem projektiem, arī brīvais laiks tiek plānots un organizēts atbilstoši nometnes tēmai. Šeit 10 dienu laikā bērniem ir iespējas daudzpusīgi apgūt kādu interesantu tēmu, kopīgi organizēt savu brīvo laiku, kā arī parādīt un atklāt citas savas spējas un talantus. Nometnes laikā bērni kopā ar pedagogiem veido apgūstamajai tēmai atbilstošu atmosfēru gan mācību telpās, gan savās istabiņās, gan zālē, kur notiek kopīgie vakara pasākumi. Tādējādi nometnes dalībniekiem ir iespēja visu nometnes laiku, bez pārtraukuma atrasties nometnes tēmai atbilstošā vidē, kas rosina domāšanu un motivē darbam attiecīgajā virzienā.

Šobrīd jau varam lepoties ar 6 programmas absolventu grupām latviešu plūsmā:no 2005. gada līdz 2017. gadam. Šie skolēni ir ieņēmuši augstas vietas Latvijas un pasaules mēroga olimpiādēs un šobrīd mācās dažādās Latvijas un pasaules universitātēs.

Nenovērtējums ir šo programmas absolventu atbalsts nodarbību un vasaras nometņu organizēšanā un realizēšanā. 

Mūsu pedagogi ir augsti kvalificēti speciālisti. Daudzi no viņiem gandrīz 20 gadus strādā ar apdāvinātiem bērniem. Vairāki pedagogi programmai pievienojušies arī salīdzinoši nesen.

Arī šobrīd esam atvērti jaunu pedagogu iekļaušanai programmas darbībā. Īpaši gaidīti būtu aktīvi, elastīgi un radoši pedagogi ar specializāciju bioloģijā un ķīmijā.